Thứ Bảy, 20/04/2024, 23:15

Đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa, nếp sống văn minh trong lễ hội

Xem thêm

Trong năm 2021, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), tuyên truyền nét đẹp văn hóa và các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội nhằm bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng lối sống, ứng xử văn minh trong gia đình, cộng đồng và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm, giảm bớt những hiện tượng phản cảm trong văn hóa ứng xử, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Từ đó, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách;  ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Trong năm 2021, Cục Văn hóa cơ sở sẽ xây dựng phim phóng sự tuyên truyền với chủ đề “Nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn, bản ở khu dân cư”.

Trong đó, giới thiệu những nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt của gia đình, dòng họ, thôn bản ở khu dân cư như: lòng yêu nước, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, sản xuất… đã được gia đình, dòng họ ở Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Giới thiệu mô hình gia đình, dòng họ, thôn bản tiêu biểu tại một số địa phương đã tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào về mô hình xây dựng gia đình, dòng họ, thôn bản văn hóa… góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững, giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc văn hóa trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, Cục sẽ phối hợp với các các cơ quan báo chí xây dựng chuyên đề tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội…

* Tiến hành điều tra, thống kê các loại hình lễ hội Việt Nam

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cũng đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện điều tra, thống kê các loại hình lễ hội Việt Nam.

Mục đích của việc điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam nhằm rà soát, đánh giá thực trạng các loại hình lễ hội, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, tiến tới việc số hóa lễ hội. Từ đó đề xuất các biện pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội ở nước ta trong giai đoạn tới.

Theo Kế hoạch, Cục Văn hóa cơ sở sẽ triển khai 3 nội dung gồm: Rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng biểu mẫu thống kê, mẫu phiếu thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam gửi về các địa phương; Điều tra, khảo sát phân loại các loại hình lễ hội; Biên tập, tổng hợp số liệu và hoàn thiện Biểu Thống kê số liệu các loại hình lễ hội tại Việt Nam.

Việc rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng biểu mẫu thống kê, mẫu phiếu thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam gửi về các địa phương sẽ được thực hiện trong tháng 3/2021.

Từ tháng 10-11/2021, Cục Văn hóa cơ sở sẽ phối hợp với địa phương chỉnh lý thông tin, số liệu thống kê, phân tích các loại hình lễ hội. Sau đó biên tập, chỉnh sửa, in và phát hành Tổng tuyển tập Thống kê lễ hội ở Việt Nam.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ – Nhật Thy

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới