Thứ Hai, 15/04/2024, 13:05

Khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem thêm

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tỉnh ban hành các biện pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương.

 Ảnh minh họa – Internet.

Hiện nay, trong quá trình thực thi Luật Thư viện, tại một số địa phương trong cả nước vẫn còn xảy ra tình trạng cơ quan có thẩm quyền chưa nắm rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặt ra các thủ tục, yêu cầu không đúng với tinh thần của Luật Thư viện gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc thành lập và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng.

Để tiếp tục có các biện pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng phát triển, đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tham mưu trình UBND cấp tỉnh ban hành các biện pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; thiết lập cơ chế phối hợp giữa thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng với các loại hình thư viện khác trong việc tổ chức các hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết hồ sơ thông báo hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng trên địa bàn bảo đảm đúng thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn thực hiện trên tinh thần hỗ trợ tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng, trong đó tập trung các nhiệm vụ: Rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh/thành công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết theo tinh thần Quyết định số 2825/QĐ-BVHTTDL ngày 6/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn các quy định mới về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện; rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng để tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt các quy định mới ban hành trong lĩnh vực thư viện.

Ngoài ra, Thư viện công cộng cấp tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; luân chuyển tài nguyên thông tin và phối hợp trong việc cung ứng dịch vụ thư viện đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức của người dân trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ 

Link gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới